Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Qscope wordt gesloten.

1.2 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Qscope.

2 Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Qscope.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Qscope niet bindend en niet van toepassing.

3 Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Qscope gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Qscope schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Qscope heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

4 Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Qscope.

4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5 Duur en beëindiging

5.1 Het ontwerpen van een nieuwe website of het ontwikkelen van een nieuwe applicatie door Qscope voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.

5.2 Qscope kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Qscope niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.3 Qscope heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Qscope het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om informatie te verspreiden dat in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.

6 Levering en leveringstijd

6.1 Qscope gaat na ontvangst van de benodigde gegevens zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Qscope zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7 Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2 Qscope is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8 Prijzen

8.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.2 Qscope heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

9 Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betalingsverplichting dient binnen de in de factuur genoemde betalingstermijn te worden voldaan.

9.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien verschuldigd.

9.3 Qscope stuurt opdrachtgever een factuur, indien van toepassing per betalingstermijn, voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

9.4 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Qscope kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Qscope een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.5 Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.6 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is wordt 50 euro, exclusief BTW, administratiekosten voor het incasseren van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Indien het verschuldigde bedrag hoger is dan 1000 euro exclusief BTW, worden de administratiekosten tevens verhoogd met de vertragingsrente die gelijk is aan de wettelijke rente. De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen te voldoen. Indien aan deze termijn ook niet wordt voldaan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

9.7 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Qscope het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever terug te boeken. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden teruggeboekt.

10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Al het door Qscope vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Qscope niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Qscope vervaardigde materiaal, verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijven eigendom van Qscope.

12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor zover Qscope bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Qscope weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Qscope op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die voortkomt uit deze relaties met Qscope of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurdende de relatie met Qscope.

12.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Qscope slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Qscope voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.3 Opdrachtgever vrijwaart Qscope voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Qscope.

12.4 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Qscope kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Qscope is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

12.5 Qscope is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

12.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Qscope mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

12.7 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Qscope. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Qscope als gevolg daarvan lijdt.

13 Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14 Buitengebruikstelling

14.1 Qscope heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Qscope niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Qscope gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. BTW.

15 Reclame

15.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Qscope vervalt.

15.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Qscope.

15.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

15.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16 Wijziging van de voorwaarden

16.1 Qscope behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

16.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

16.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17 Geschillenregeling en toepasselijk recht

17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Qscope en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

17.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.